Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη (1) μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παραγωγή νέου οίνου Μοσχοφίλερου με ενισχυμένο ποικιλιακό άρωμα με εφαρμογή νέων μη-συμβατικών γηγενών ζυμών»

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη (1) μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Παραγωγή νέου οίνου Μοσχοφίλερου με ενισχυμένο ποικιλιακό άρωμα με εφαρμογή νέων μη-συμβατικών γηγενών ζυμών», ακρωνύμιο «Καινοτομία Παραγωγής Οίνου», και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00150, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, των Υπομέτρων 16.1– 6.2 και 16.1–16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020), Περιφέρεια Πελοποννήσου, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Ημερομηνία λήξης 31.10.2023 ημέρα Τρίτη έως τις 13:00 μ.μ