ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.108/2927/17.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Μελέτη και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος”

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 108/2927/17.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Μελέτη και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος”, του ΙΤΑΠ. Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων και των απορριπτέων προτάσεων και σύναψη δέκα (10) συμβάσεων μίσθωσης έργου»