ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2478/53993/17.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο Παραγωγή νέου οίνου Μοσχοφίλερου με ενισχυμένο ποικιλιακό άρωμα με εφαρμογή νέων μη – συμβατικών γηγενών ζυμών, Κωδικός έργου Μ16ΣΥΝ2-00150.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2478/53993/17.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο Παραγωγή νέου οίνου Μοσχοφίλερου με ενισχυμένο ποικιλιακό άρωμα με εφαρμογή νέων μη – συμβατικών γηγενών ζυμών, Κωδικός έργου Μ16ΣΥΝ2-00150, που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Γνωσιακών Πόρων και Υποδομών Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020. Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων και των απορριπτέων προτάσεων και σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου».