ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2485/53834/16.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων για την παραγωγή ζωοτροφών»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2485/53834/16.10.2023 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων για την παραγωγή ζωοτροφών», με ακρωνύμιο «Διαχείριση υπολειμμάτων τροφίμων» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2- 00151, που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 2, των Υπομέτρων 16.1– 6.2 και 16.1–16.5, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020), Περιφέρεια Πελοποννήσου, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.