ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3474/68573/13.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του “.

 

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3474/68573/13.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του “.