ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3487/68749/13.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αειφορικές και οικολογικώς φιλικές διεργασίες μετατροπής αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων σε τρόφιμα, ζωοτροφές και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας», ακρωνύμιο Residues2value. Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου».

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3487/68749/13.12.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Αειφορικές και οικολογικώς φιλικές διεργασίες μετατροπής αγροτοβιομηχανικών υπολειμμάτων σε τρόφιμα, ζωοτροφές και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας», ακρωνύμιο Residues2value, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 4582 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου».