ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.48/1115/09.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Excellence hub in green technologies: Introducing innovation ecosystems in the Mediterranean food value chain»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.48/1115/09.01.2024 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Excellence hub in green technologies: Introducing innovation ecosystems in the Mediterranean food value chain», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ EXCEL4MED που υλοποιείται στα πλαίσια του HORIZON-WIDERA-2022-ACCESS-04 (ΗORIZON EUROPE).