ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1276/21542/22.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών”

Aποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 1276/21542/22.04.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη 1 σύμβασης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Παραγωγή καινοτόμου προϊόντος επιδόρπιου γιαουρτιού με χρήση μικροφυκών” και Ακρωνύμιο FicoYog και κωδικό ΟΠΣ 5074552, ΕΠΑνΕΚ “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”