ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1462/24438/13.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο Erasmus + με τίτλο «The FoOdinduStry of the digiTal Era: new practices in tRaining and skills development though Extended Reality (xR)»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.1462/24438/13.05.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο Erasmus + με τίτλο «The FoOdinduStry of the digiTal Era: new practices in tRaining and skills development though Extended Reality (xR)» (FOSTER-xR).