ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1968/31626/16.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”.

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 1968/31626/16.06.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου με φυσικά πρόσωπα για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”.