ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρότασης υπ αριθμ.2053/32894/25.6.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο με τίτλο “Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος”

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2053/32894/25.6.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο “Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus  με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψιλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος” και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05027 (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 3036/06-09-2018, MIS 5032816) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”.