ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρότασης υπ αριθμ.2558/42458/25.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο με τίτλο «Αναλύσεις τροφίμων ποτών- ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων – τεχνική υποστήριξη μονάδων μανιταριών»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2558/42458/25.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Αναλύσεις τροφίμων ποτών- ανίχνευση γενετικών τροποποιήσεων – τεχνική υποστήριξη μονάδων μανιταριών». Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.