ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρότασης υπ αριθμ.3065/50947/01.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Έργο με τίτλο «Συγκριτική αξιολόγηση συμβατικών και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων σαλιγκαριού»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 3065/50947/01.10.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Συγκριτική αξιολόγηση συμβατικών και νέων τεχνολογιών επεξεργασίας στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων σαλιγκαριού» και κωδικό ΟΠΣ 5056120. . Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων  προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου.