ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2026/38511/12.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: FOSTER-xR”

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2026/38511/12.07.2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: FOSTER-xR” (The FoOd induStry of the digiTal Era: new practices in tRaining and skills development though Extended Reality (xR) – the “Project”), χρηματοδοτούμενο από Erasmus+ Programme as per Grant Agreement number 2020-1-MT01-KA203-074234. Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου».