“Διερεύνηση και Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος στις περιοχές αρμοδιότητας του ΕΕΠΓ Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου”

Τίτλος έργου: “Διερεύνηση και Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος στις περιοχές αρμοδιότητας του ΕΕΠΓ Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου”

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Ν. Χωριανόπουλος

Συμμετέχοντες φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΤΑΠ).

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΛΓΟ- (ΕΛΟΓΑΚ)

Έναρξη – Λήξη: 2015-2016

Προϋπολογισμός του έργου:206.486,18 €

Σκοπός του έργου: Το προτεινόμενο έργο θέτει ως κύριο στόχο την διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος με σκοπό την δυνατότητα διαφοροποίησης των τοπικών παραγωγών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανίχνευση ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών μεταξύ των ορεινών και νησιωτικών περιοχών αλλά και μεταξύ των διαφορετικών μορφών εκτροφής. Για την επίτευξη του προτεινόμενου στόχου θα γίνει αξιοποίηση των πρωτογενών ερευνητικών αποτελεσμάτων των αναλύσεων ελέγχου ποιότητας γάλακτος του συνόλου των σχετικών εργαστηρίων του ΕΛΓΟ.