Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος- Mush4IndRes

Τίτλος έργου: ‘Διερεύνηση της παραγωγής των μανιταριών Agaricus και Pleurotus με εναλλακτικές τεχνικές καλλιέργειας, χρήση εγχώριων αγρο-βιομηχανικών υπολειμμάτων και καινοτόμα αξιοποίηση των αποβλήτων και παραπροϊόντων της καλλιέργειας με ανάκτηση συστατικών υψηλού βιομηχανικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος- Mush4IndRes’, ΤΙΕΔΚ-05027.

Δικαιούχος Φορέας: Green ZIN Α.Ε.

Συντονιστής έργου: Δρ. Γ. Ράλλης

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Π. Διαμαντοπούλου

Συμμετέχοντες φορείς-Υπεργολάβοι: ΙΤΑΠ, ΓΠΑ

Φορέας χρηματοδότησης: ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Έναρξη – Λήξη: 6/9/2018-5/9/2021

Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 119.478,48 €

Ιστότοπος: δεν υπάρχει

‘Προσθέτοντας αξία στην ακάθαρτη γλυκερόλη, υπόλειμμα της διεργασίας παραγωγής βιολογικού πετρελαίου (βιοντήζελ), με τη χρήση μικροβιακής και χημικής τεχνολογίας’.
Κωδικός Έργου Τ1ΕΔΚ-03002, ακρωνύμιο: Addvalue2glycerol.

Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Π. Διαμαντοπούλου

Περίληψη:

Βασικό αντικείμενο του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή των φαρμακευτικών μανιταριών των γενώνAgaricus και Pleurotus με εναλλακτικές, καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές καλλιέργειας μέσω της οικολογικής αξιοποίησης μη συμβατικών υποστρωμάτων από αγρο-βιομηχανικά υπολείμματα. Το έργο αποσκοπεί στην παραγωγή αξιόπιστου πολλαπλασιαστικού υλικού και στην διερεύνηση αύξησης της παραγωγικότητας των μανιταριών Agaricus bisporus, Agaricus subrufescens, Pleurotus eryngii και Pleurotus eryngii που παρουσιάζουν μεγάλο οικονομικό ενδιαφέρον, αξιόλογες οργανοληπτικές ιδιότητες και υψηλή φαρμακευτική αξία. Στo πλαίσιο αυτό, θα αξιολογηθεί η επίδραση νέων τεχνολογιών/τεχνικών στην παραγωγικότητα των μανιταριών και θα διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης μεθοδολογιών καλλιέργειας των παραπάνω ειδών με χρήση υπολειμμάτων γεωργικών καλλιεργειών, όπως εκκοκκισμένοι σπάδικες καλαμποκιού, φλοιοί αραχίδας, υπολείμματα βαμβακοκαλλιέργειας, πυρηνόξυλο, παραπροϊόντα οινοποιίας, επεξεργασίας καφέ κα.. Επίσης, θα γίνει αξιολόγηση των διατροφικών (ποσότητα πρωτεΐνης, πολυσακχαριτών, λιπιδίων) και βιολογικά ενεργών συστατικών τους (αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδης ικανότητα) και της επίδρασης των υποστρωμάτων ή/και της τεχνικής καλλιέργειας σε αυτά. Επιπλέον, θα μελετηθεί η δυνατότητα εκμετάλλευσης των εξαντλημένων υποστρωμάτων της καλλιέργειας (spent mushroom substrateSMS, spent casingSC) για την παραγωγή νέων μεταβολικών προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας (π.χ. ένζυμα, πολυσακχαρίτες) και στο πλαίσιο μηδενικής παραγωγής αποβλήτων θα παραχθεί βιοαέριο και θα επαναχρησιμοποιηθούν (ανακυκλωθούν) τα SMS και SC σε νέες καλλιέργειες μανιταριών. Παραπροϊόντα της καλλιέργειας των μανιταριών (κοτσάνια) θα αξιολογηθούν επίσης στην παραγωγή νέων μεταβολικών προϊόντων προστιθέμενης αξίας (ένζυμα, πολυσακχαρίτες κλπ.).