Διόρθωση στο ορθό για την προκήρυξη με Α.Π 1968/31626/16-6-2021 για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με επτά (7) φυσικά πρόσωπα, για το Έργο “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”

Διόρθωση στο ορθό για την προκήρυξη με Α.Π 1968/31626/16-6-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΕΥΟΞ3Μ-ΕΜ3), για τη ΘΕΣΗ Β.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη επτά (7) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”, του ΙΤΑΠ.