‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΦΙΛΕΤΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ. NOVISH, ΟΠΣ 5019170

Τίτλος έργου: ‘ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΦΙΛΕΤΩΝ ΙΧΘΥΗΡΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ. NOVISH, ΟΠΣ 5019170
Δικαιούχοι Φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, EMΠ, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, AVRAMAR AE
Συντονιστής έργου: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Έναρξη – Λήξη: 12-04-2019 έως 31/01/2023
Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 146.965,00 €
Ιστότοπος: http://novish.itap.com.gr/en/home/
Περίληψη:
Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η μελέτη της εφαρμοσιμότητας μίας νέας μη θερμικής τεχνολογίας επεξεργασίας όπως είναι το Ψυχρό πλάσμα σε ατμοσφαιρική πίεση καθώς και η ήπια συγκριτική επεξεργασία με Υπερυψηλή Πίεση (ΥΠ) σε προϊόντα φιλέτων τσιπούρας και λαβρακίου. Απώτερος στόχος είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων ιχθυηρών με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και με οργανοληπτικές ιδιότητες που εξαρτώνται από τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλό χρόνο ζωής που επιτρέπει την εξαγωγική δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου.