«Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση για την Παραγωγή Βελτιωμένων Φιλέτων Ιχθυηρών με Αυξημένο Χρόνο Ζωής»

«Εφαρμογή Καινοτόμων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης και Ψυχρού Πλάσματος σε Ατμοσφαιρική Πίεση για την Παραγωγή Βελτιωμένων Φιλέτων Ιχθυηρών με Αυξημένο Χρόνο Ζωής», κωδ. ΟΠΣ 5019170, Π/Υ (ΙΤΑΠ) 148.964,79, χρηματοδοτούμενο από Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Συντονιστής φορέας), Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ, Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ και ΣΕΛΟΝΤΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΕ

Site: http://novish.itap.com.gr/

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη της εφαρμοσιμότητας μίας νέας μη θερμικής τεχνολογίας επεξεργασίας όπως είναι το Ψυχρό πλάσμα σε ατμοσφαιρική πίεση καθώς και η ήπια συγκριτική επεξεργασία με Υπερυψηλή Πίεση (ΥΠ) σε προϊόντα φιλέτων τσιπούρας και λαβρακίου. Απώτερος στόχος είναι η παραγωγή ασφαλών προϊόντων ιχθυηρών με βελτιωμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά και με οργανοληπτικές ιδιότητες που εξαρτώνται από τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες προσφέροντας ταυτόχρονα υψηλό χρόνο ζωής που επιτρέπει την εξαγωγική δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός

Ημερομηνία έναρξης: 12/04/2019

Ημερομηνία λήξης: 11/04/2022