Ελεγχος ύπαρξης ωχρατοξίνης Α σε ελληνικούς οίνους και διερεύνηση των συνθηκών που επηρεάζουν την παραγωγή της” ΔΣΒΕΠΡΟ90

Τίτλος έργου: ‘Ελεγχος ύπαρξης ωχρατοξίνης Α σε ελληνικούς οίνους και διερεύνηση των συνθηκών που επηρεάζουν την παραγωγή της” ΔΣΒΕΠΡΟ90

 

Συντονιστής έργου: Δρ. Χ. Τάσσου

Διάρκεια: 5/2004 – 8/2007

Συμμετέχοντες φορείς: ΑΡΚΑΣ ΑΕ, ΑΧΑΙΑ ΚΛΑΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ

Χρηματοδότηση – ΓΓΕΤ 2004.

Προϋπολογισμός 381.323,5 € Για το ΙΤΕΓΕΠ: 120.000 €

Σκοπός έργου: Στα πλαίσια του προγράμματος έγινε μια καταγραφή για ανίχνευση οχρατοξίνης Α σε ελληνικούς οίνους από διάφορες οινοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας και τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά. Έγινε απομόνωση και χαρακτηρισμός των υπεύθυνων για την παραγωγή ΟΤΑ μυκήτων και βρέθηκε ότι στην πλειοψηφία επρόκειτο για Aspergillus carbonarius ενώ έγινε επίσης διερεύνηση των συνθηκών (θερμοκρασία, aw) που ευνοούν την παραγωγή οχρατοξίνης. Το πρόγραμμα ήταν τρίτο σε σειρά αξιολόγησης.