ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 2272/36098/09.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος”

Aποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθ. 2272/36098/09.07.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο “Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος” Ακρωνύμιο MilkSafe, με κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ-02222 και ΟΠΣ 5074548, της ΕΠΑνΕΚ “ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ”, με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).