ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ.4189/68803/27.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντοςγια τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Novel sustainable aquaculture technologies for the production of innovative feeds for improved fish stocks»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 4189/68803/27.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη
δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Novel sustainable aquaculture technologies for the production of innovative feeds for improved fish stocks», της Δράσης «Εθνικής Εμβέλειας Eranets 2019b» με ακρωνύμιο AquaTech4Feed και Κωδικό Έργου MIS 5070470 / Τ11ΕΡΑ4- 00038.