ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρότασης υπ αριθμ.3713/63805/3.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος σε περιοχές αρμοδιοτήτων των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 3713/63805/3.12.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών γάλακτος σε περιοχές αρμοδιοτήτων των Εργαστηρίων Ελέγχου Ποιότητας Γάλακτος».