ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ- Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης της πρότασης υπ αριθμ. 691/13015/05.03.2021  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας»

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 691/13015/05.03.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις
ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Όξινος ορός γιαούρτης: Μετατρέποντας ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΕΡΙΟΡΟΥ και κωδικό ΟΠΣ 5074577 που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ Β κύκλος» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020). Έγκριση του πίνακα κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου».