APAKI-LOCAL TRADITIONAL PRODUCT OF CRETE

Sof. Venizelou 1, 141 23 Lykovrysi Attikis – tel. no: 210 2845940

Contact e-mail: adoulgeraki@aua.gr

Folklor reference source: Nikos Psilakis texts

Sketch/ Photos: Dr. Agapi I. Doulgeraki


Journal DIMITRA | Issue 18 | Page 18-19