Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων για την ανάθεση σε δύο επιστημονικούς συνεργάτες για τις ανάγκες του προγράμματος “Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην  αλυσίδα αξίας του Αμπελιού”

Αποδοχή του πρακτικού  της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της με αριθμ.2662/41266/28.08.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «Δημιουργία εθνικού ερευνητικού δικτύου στην  αλυσίδα αξίας του Αμπελιού» με κωδικό 2018ΣΕ01300000 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ. Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου.