Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση 17η/17.11.2021 Αρ. Θέματος: 35

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης της αριθμ. 3135/51178/05.10.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος», με ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ MilkSafe, με κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ-02222 και ΟΠΣ 5074548, στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).