Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών – μοριακών μεθόδων (MICROBIOLIVE) [ΣΤΕΡ1-0026295]

Αξιοποίηση του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης για την παραγωγή βιολειτουργικής επιτραπέζιας ελιάς, με την εφαρμογή βιοπληροφορικών – μοριακών μεθόδων (MICROBIOLIVE) [ΣΤΕΡ1-0026295]

Διάρκεια 16/03/2020 – 15/03/2023

Επιστημονική Υπεύθυνη Δρ. ΤΑΣΣΟΥ Χ.

Συμμετέχοντες: ΙΤΑΠ, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, ΕΡΓ. ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη του μικροβιώματος της Κονσερβολιάς Αμφίσσης με τη βοήθεια σύγχρονων μοριακών και βιοπληροφορικών μεθόδων, με έμφαση στην ανάδειξη των μικροβιακών

στελεχών με προβιοτικές/λειτουργικές ιδιότητες. Στη συνέχεια τα στελέχη με τις επιθυμητές ιδιότητες θα χρησιμοποιηθούν στη φυσική ζύμωση μαύρων ελιών Ελληνικού τύπου με σκοπό την παραγωγή ενός

νέου βιολειτουργικού προϊόντος, της προβιοτικής Κονσερβολιάς Αμφίσσης. Το προβιοτικό δυναμικό θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στη μεγάλη διατροφική αξία των επιτραπέζιων ελιών και ιδιαίτερα της

φυσικής μαύρης ελιάς Ελληνικού τύπου Για την επίτευξη του στόχου το έργο θα περιλαμβάνει τον καθορισμό της «μοριακής ταυτότητας» ως προς το μικροβίωμα της ελληνικής Κονσερβολιάς Αμφίσσης με μεταγονιδιωματική ανάλυση, την βιοπληροφορική ανάλυση του μικροβιώματος ως προς την παρουσία και

παραλλακτικότητα γονιδίων που συνδέονται με προβιοτικές ιδιότητες καθώς και την βιοπληροφορική ανάλυση του γονιδιώματος των μικροβιακών στελεχών με προβιοτικές/λειτουργικές ιδιότητες. Θα γίνει

απομόνωση άγριων προβιοτικών/λειτουργικών μικροβιακών καλλιεργειών από το μικροβίωμα της ελιάς και στη συνέχεια ζύμωση φυσικής μαύρης Κονσερβολιάς Ελληνικού τύπου με τα επιλεγμένα προβιοτικά ως εκκινητήριες (starters) είτε ως πρόσθετες (adjunct) καλλιέργειες, με χρήση σύγχρονων και γρήγορων εργαλείων (αισθητήρων, μαθηματικών μοντέλων πρόβλεψης) για την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της πορείας της ζύμωσης με ταυτόχρονη αξιολόγηση της επιβίωσης των προβιοτικών/λειτουργικών

καλλιεργειών σε επαρκή επίπεδα στο τέλος της ζύμωσης. Τέλος θα πραγματοποιηθεί ζύμωση σε μεγαλύτερη κλίμακα και παραγωγή του νέου βιολειτουργικού προϊόντος (προβιοτική Κονσερβολιά Αμφίσσης) με παράλληλη έρευνα αγοράς και μελέτη τεχνικής σκοπιμότητας για ανάλυση βιωσιμότητας, κόστους-οφέλους. Θα χρησιμοποιηθεί η καινούργια τεχνολογία αλληλούχισης γονιδιώματος Nano pore για τον έλεγχο παραγωγής.