Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) συμβάσης μίσθωσης έργου, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου “Διερεύνηση και αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών Ελληνικού γάλακτος ανά περιοχή παραγωγής του”

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προ

Continue Reading