ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “OENOVATION”

Ανάρτηση του πρακτικού  της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος   που προκήρυξε το ΙΤΑΠ (2372/36563 23-07-2019 ΑΔΑ: 6ΦΣ1ΟΞ3Μ-Ω8Β) για την ανάθεση σε έναν επιστημονικό συνεργάτη για τις ανάγκες του προγράμματος “OENOVATION” , για να ξεκινήσει η διαδικασία των ενστάσεων.