ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 38000000-5 )

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ενδιαφέρεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού,  στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Αξιοποίηση των αγρο-κτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες», της Δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας» με Ακρωνύμιο W_2_Feed και Κωδικό Έργου: T7ΔKI-00143.