Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποψηφιότητα μελών του ΕΣΙ του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ)

Κατόπιν της απόφασης ΔΣ θέμα 27/119η/05-09-2018 με θέμα «Επιστημονικό Συμβούλιο Ινστιτούτου» και λαμβάνοντας υπόψη πως ο αριθμός των υπηρετούντων ερευνητών Α΄ και Β΄ βαθμίδας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (ΙΤΑΠ) δεν επαρκεί για την συγκρότηση του πενταμελούς ΕΣΙ του, καλούνται οι ερευνητές Α΄ και Β΄ βαθμίδας άλλων Ινστιτούτων του ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” με αντικείμενο τη χημεία – τεχνολογία τροφίμων ή συναφές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποψηφιότητα ως μέλη στο ΕΣΙ του ΙΤΑΠ για τις εκλογές που θα γίνουν στις 17-10-2018.