«Επιλογή βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας με καινοτόμο τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης για παραγωγή χυμού ροδιού υψηλής ποιότητας»

«Επιλογή βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας με καινοτόμο τεχνολογία Υπερυψηλής πίεσης για παραγωγή χυμού ροδιού υψηλής ποιότητας», με κωδικό ΟΠΣ 5038144, της δράσης «Ενίσχυση πρωτοβουλιών ΜΜΕ για ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτομίας», χρηματοδοτούμενο από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Π/Υ (ΙΤΑΠ) 18.600,00.

Συμμετέχοντες φορείς: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (Συντονιστής φορέας), ΨΥΓΕΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ- ARCAFROZ

Το συγκεκριμένο έργο αποσκοπεί στη μελέτη και εύρεση των βέλτιστων συνθηκών επεξεργασίας με ΥΠ χυμού ροδιού καθώς και στη βελτιστοποίηση των συνθηκών για την παρασκευή θερμικά επεξεργασμένων χυμών. Στόχος είναι η παραλαβή χυμού ροδιού βέλτιστης ποιότητας, θρεπτικότητας και μακράς διατηρησιμότητας. Σε γενικά πλαίσια οι βέλτιστες συνθήκες επεξεργασίας με ΥΠ και θερμοκρασία θα εκτιμηθούν μέσω αναλύσεων ποιοτικών παραμέτρων δειγμάτων χυμού ροδιού επεξεργασμένων σε διαφορετικές συνθήκες ΥΠ και θερμοκρασίας. Μέσω μελέτης διατηρησιμότητας των επεξεργασμένων στις βέλτιστες συνθήκες χυμών ροδιού θα προσδιοριστεί και θα αξιολογηθεί ο ρυθμός ποιοτικής υποβάθμισης των χυμών καθώς και η διάρκεια ζωής τους.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Κατσαρός

Ημερομηνία έναρξης: 23/01/2019

Ημερομηνία λήξης: 22/01/2020