ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων

Το Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου παρέχει εργαστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Εργαστηριακός εξοπλισμός

2 υγροί χρωματογράφοι

HPLC Agilent 1100

με 2 ανιχνευτές

HPLC Agilent 1200

με 2 ανιχνευτές, αυτόματο δειγματολήπτη και σύστημα παραγοντοποίησης (PINNACLE PCX, Pickerring Laboratories)

3 Αέριοι χρωματογράφοι GC Varian CP-3800 (ανιχνευτής FID)

Perkin Elmer Autosystem (ανιχνευτής FID)

Perkin Elmer GC 8700 (ανιχνευτής TCD)

Ατομική Απορρόφηση

Perkin Elmer Analyst 100 (με φλόγα)

Φασματοφωτόμετρο UVVis

Varian Cary 50 Conc

Χρωματόμετρο

Hunterlab ColorFlex

Συσκευή Kjeldahl

Αναλυτής υφής

Stable micro Systems TA. HD. Plus

Διαθλασίμετρο

Index Instruments GPR- 1270

Λοιπός εργαστηριακός & βοηθητικός εξοπλισμός

Ζυγοί, pHμετρο, φούρνοι & πυριαντήριο, συσκευή εκχύλισης στερεής φάσης, εξατμιστήρας υπό κενό, μύλος άλεσης, συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού, ψυγεία, καταψύκτες και υπερκαταψύκτη, ντουλάπες ασφαλείας, απαγωγοί κ.α.