ΟΙΝΟΥ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Τομέας Έρευνας: Οίνου και Αποσταγμάτων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Ο τομέας Οίνου και Αποσταγμάτων (πρώην Ινστιτούτο Οίνου) έχει ως αντικείμενο έρευνας τον οίνο, τους ειδικούς οίνους, τα διάφορα αλκοολούχα ποτά, τα υποπροϊόντα και παραπροϊόντα της αλκοολικής ζύμωσης και οινοποίησης. Ειδικότερα ασχολείται με τη μελέτη των μεθόδων παραγωγής και επεξεργασίας των ανωτέρω προϊόντων, την ποιοτική αξιολόγησή τους, την συμπεριφορά τους κατά τη συντήρηση ή παλαίωση, τη χημική τους σύσταση, τις αλλοιώσεις και ασθένειες αυτών, τη μελέτη του ποιοτικού δυναμικού του ελληνικού αμπελώνα από πλευράς παραγωγής οίνων, ειδικών οίνων και αποσταγμάτων οίνου και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα προϊόντα αυτά. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα περιστρέφονται γύρω από τους εξής βασικούς άξονες με επιμέρους αντικείμενα:

Α. Σύσταση και ανάλυση γλευκών, οίνων και αποσταγμάτων

  • χημική σύσταση γηγενών, ξενικών και νέων ποικιλιών
  • χημική σύσταση και οργανοληπτικός έλεγχος των παραγόμενων οίνων
  • προσδιορισμός πρωτογενούς και δευτερογενούς αρώματος

Β. Τεχνολογία οινοποίησης

  • Βελτιστοποίηση τεχνολογικών πρακτικών
  • Αλκοολική και Μηλογαλακτική Ζύμωση (γηγενείς ζύμες και βακτήρια, μη-σακχαρομύκητες, συλλογή μικροοργανισμών Ινστιτούτου Οίνου
  • Δυναμικό παλαίωσης

Γ. Ασφάλεια οινικών προϊόντων-Υγεία και οίνος

  • βιογενείς αμίνες
  • ωχρατοξίνη-Α
  • ρεσβερατρόλη
  • οίνοι με μειωμένη περιεκτικότητα σε αιθανόλη