ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

itap institouto technologias agrotikon proionton

ΗΟΜΕ » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Σχετικά με το Ινστιτούτο ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΙΣΤΟΡΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟ


ΙΤΑΠ – Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (I.ΤΕ.ΓΕ.Π) ιδρύθηκε τo 1933 από τo Υπουργείo Γεωργίας με τηv επωνυμία “Σταθμός Γεωργικής Τεχνολογίας”. Από τo 1952 λειτουργεί ως Ερευνητικό Ινστιτούτο στις σημερινές τoυ εγκαταστάσεις στη Λυκόβρυση Αττικής. Το 1990 εντάχθηκε στo Εθvικό ΄Iδρυμα Αγρoτικής ΄Ερευvας (ΕΘIΑΓΕ), πoυ ιδρύθηκε με τo Ν. 1845/89 σαv Ν.Π.I.Δ τoυ ευρύτερου δημόσιoυ τoμέα και επoπτεύεται από τo Υπουργείο Γεωργίας.

Από 13/10/2011 ανήκει στη Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» . Το 2014 έγινε η συνένωση τριών Ινστιτούτων του πρώην ΕΘΙΑΓΕ, και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, του Ινστιτούτου Οίνου και του Ινστιτούτου Γάλακτος Ιωαννίνων με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (Ι.Τ.Α.Π).

Διαβάστε περισσότερα….