ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

elgo dimitra

ΗΟΜΕ » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ » ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ » ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΤΑΠ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΤΑΠ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ

Το Εργαστήριο Φυσικοχημικών Αναλύσεων του Ινστιτούτου παρέχει εργαστηριακές και συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΙΤΑΠ
 • Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες ελέγχου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και άλλων δημόσιων φορέων ελέγχου.
 • Σε πελάτες κυρίως από τον αγροτικό χώρο και τη βιομηχανία τροφίμων.

Το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025 από το ΕΣΥΔ.

Εργαστηριακός εξοπλισμός

 • 2 υγροί χρωματογράφοι

HPLC Agilent 1100 (RID, MWD)

HPLC Agilent 1200 (DAD, FLD) με αυτόματο δειγματολήπτη

 • σύστημα παραγοντοποίησης (PINNACLE PCX, Pickerring Laboratories)
 • 2 Αέριοι χρωματογράφοι

GC Varian CP-3800 (FID)

Perkin Elmer Autosystem (FID)

 • Ατομική Απορρόφηση Perkin Elmer Analyst 100 (Flame)
 • Φασματοφωτόμετρο UV-Vis Varian Cary 50 Conc
 • Χρωματόμετρο Hunterlab ColorFlex
 • Συσκευή Kjeldahl
 • Διαθλασίμετρο Index Instruments GPR- 127

Λοιπός εργαστηριακός & βοηθητικός εξοπλισμός

Ζυγοί, pHμετρο, φούρνοι & πυριαντήριο, συσκευή εκχύλισης στερεής φάσης,  εξατμιστήρας υπό κενό, μύλος άλεσης, συσκευή παραγωγής υπερκάθαρου νερού, ψυγεία, καταψύκτες και υπερκαταψύκτη, ντουλάπες ασφαλείας αντιδραστηρίων, απαγωγοί κ.α.


Email επικοινωνίας: labitap.elgo@gmail.com