ΙΣΤΟΡΙΚΟ

ΗΟΜΕ » ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ » ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ιστορικό του ΙΤΑΠ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών  Προϊόντων (I.ΤΕ.ΓΕ.Π) ιδρύθηκε τo 1933 από τo Υπουργείo Γεωργίας με τηv επωνυμία “Σταθμός Γεωργικής Τεχνολογίας”. Από τo 1952 λειτουργεί ως Ερευνητικό Ινστιτούτο στις σημερινές τoυ εγκαταστάσεις στη Λυκόβρυση Αττικής. Το 1990 εντάχθηκε στo Εθvικό ΄Iδρυμα Αγρoτικής ΄Ερευvας (ΕΘIΑΓΕ), πoυ ιδρύθηκε με τo Ν. 1845/89 σαv Ν.Π.I.Δ τoυ ευρύτερου δημόσιoυ τoμέα και επoπτεύεται από τo Υπουργείο Γεωργίας.

Από 13/10/2011 ανήκει στη Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ» . Το 2014 έγινε η συνένωση τριών Ινστιτούτων του πρώην ΕΘΙΑΓΕ, και πιο συγκεκριμένα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, του Ινστιτούτου Οίνου και του Ινστιτούτου Γάλακτος Ιωαννίνων με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων (Ι.Τ.Α.Π).

Δραστηριότητες του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

Το Ι.Τ.Α.Π είναι το μοναδικό ερευνητικό ινστιτούτο του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ασχολείται με την ποιότητα, ασφάλεια, συντήρηση και μεταποίηση τροφίμων φυτικής και ζωϊκής προέλευσης. Στις εγκαταστάσεις του διαθέτει 3 διαπιστευμένα εργαστήρια: μικροβιολογικών αναλύσεων, φυσικοχημικών αναλύσεων και γενετικής ταυτοποίησης γεωργικών προϊόντων. Ένας σημαντικά μεγάλος αριθμός προγραμμάτων έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την ΓΓΕΤ και έχουν υλοποιηθεί στο εν λόγω Ινστιτούτο ή βρίσκονται σε πρόοδο. Διαμέσου αυτών των προγραμμάτων, το Ινστιτούτο έχει δημιουργήσει πολύ καλή συνεργασία με πολλά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή και εγχώρια περιοδικά και έχουν ανακοινωθεί σε πρακτικά συνεδρίων. Επίσης η συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία τροφίμων αυξάνεται συνεχώς με διάφορες μορφές (ερευνητικά έργα, συμφωνητικά συνεργασίας, παροχή υπηρεσιών). Ειδικότερα η παροχή υπηρεσιών συμβάλλει σημαντικά στην επίλυση προβλημάτων κατά την παραγωγική διαδικασία, στη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής των τροφίμων καθώς και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών. Το Ινστιτούτο διαθέτει άρτιο εξοπλισμό και χρησιμοποιεί κλασσικές και σύγχρονες τεχνικές και μηχανήματα όπως PCR, GelElectrophoreses, PFGE, DGGE, HPLC, GC, GC/MS, Ultra HighPressure System (ολοκληρωμένο σύστημα το μοναδικό που βρίσκεται σε εργαστήριο της Ελλάδας), μικροσκόπια και πολλά ακόμα.

Οι Ερευνητές του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, πέρα από την ερευνητική τους δραστηριότητα:

Προσφέρουν επιστημονική στήριξη στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Μετέχουν σε Διεθνή Δίκτυα και Τεχνικές Ομάδες Εργασίας
Εκπροσωπούν τη Χώρα σε Επιστημονικές Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Συμμετέχουν σε Εθνικές Επιτροπές
Παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε εταιρίες του κλάδου μεταποίησης τροφίμων
Συμμετέχουν σε επιτροπές επίβλεψης διδακτορικών διατριβών, πτυχιακών μελετών, πρακτικής εξάσκησης φοιτητών
Συμμετέχουν σε διαγωνισμούς καινοτόμων προϊόντων