«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΩΝ για τους ελέγχους των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των επιτραπέζιων ελιών» του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΠΕΜΕΤΕ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΚ) 867/2008 & 1220/2011

Τίτλος πρότασης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΤΩΝ για τους ελέγχους των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των επιτραπέζιων ελιών» του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της Ο.Ε.Φ. ΠΕΜΕΤΕ στο πλαίσιο των Καν. (ΕΚ) 867/2008 & 1220/2011.

Υπεύθυνος του έργου: Δρ. Χ. Τάσσου

Προϋπολογισμός του έργου για το ΙΤΑΠ: 11.000,00€+ ΦΠΑ

Έναρξη – Λήξη: Απρίλιος 2012-Μάρτιος 2015

Σκοπός του έργου: Το Ι.Τ.Α.Π έχοντας σημαντική δραστηριότητα στην έρευνα για την επιτραπέζια ελιά με την υλοποίηση πολλών εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και διαθέτοντας εργαστήριο οργανοληπτικών δοκιμών σύμφωνο με το πρότυπο του COI/T.20/Doc.No 6/Rev.1 (Sept.2007), αναλαμβάνει να διαθέσει το εν λόγω εργαστήριο και τον εξοπλισμό του για την εκπαίδευση της ομάδας γευσιγνωστών σύμφωνα με το αντίστοιχο οικονομικό διαθέσιμο ποσό του προγράμματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου του Αναδόχου περιλαμβάνει υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου με την κατάρτιση γευσιγνωστών για τους ελέγχους των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των επιτραπέζιων ελιών σύμφωνα με την μέθοδο του Διεθνούς Ελαιοκομικού Συμβουλίου (COI/OT/MO No1/Rev.2 – 2011 ‘Sensory analysis of table olives’), που έχει αναλάβει η Ο.Ε.Φ. στο πλαίσιο του Καν. (ΕΚ) 867/08 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Καν.(ΕΕ) 1220/11 για την τριετία υλοποίησης του προγράμματος (Απρίλιος 2012 – Μάρτιος 2015).

Βαθμός υλοποίησης του έργου : Το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση της ομάδας γευσιγνωστών με συμμετοχή πολλών μελών του Ινστιτούτου και η μέθοδος πρόκειται να διαπιστευθεί.