«Καταστροφή αποθεμάτων άχρηστων φυτοφαρμάκων με ηλεκτρολυτική οξείδωση»

Τίτλος έργου: «Καταστροφή αποθεμάτων άχρηστων φυτοφαρμάκων με ηλεκτρολυτική οξείδωση».

 

Υπεύθυνος έργου: Δρ. Κ. Ισραηλίδης

Foreigner Project Leader: Mohamed El-Said Saleh El-Zemaity

Ερευνητική ομάδα: Καθ. Α. Βλυσσίδης, Δρ. Δ. Αράπογλου, Δρ. Μ. Γκίργκις, Μ. Μπόκαρη, Ν. Χριστοπούλου και Tamer Abdalla Nabawy El Mashtoly

Έναρξη-Λήξη:                 2006- 2009

Χρηματοδότηση:           ΓΓΕΤ – Ελληνοαιγυπτιακή Συνεργασία

Σκοπός του έργου: Ο σκοπός αυτού του έργου ήταν η ανάπτυξη της ηλεκτρολυτικής οξείδωσης ως μεθόδου φιλικής στο περιβάλλον, ασφαλούς και οικονομικής για την καταστροφή των αποθεμάτων των άχρηστων φυτοφαρμάκων. Ο στόχος της έρευνας ήταν η επιλογή των κατάλληλων ηλεκτροδίων καθώς επίσης και η εύρεση των βέλτιστων παραμέτρων της λειτουργίας της ηλεκτρολυτικής οξείδωσης για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος στην καταστροφή των άχρηστων φυτοφαρμάκων. Έγινε αξιολόγηση ως προς την αποδοτικότητα της ηλεκτρόλυσης να καταστρέφει και να αποτοξικοποιεί τα αποθέματα των άχρηστων φυτοφαρμάκων. Συμπερασματικά φαίνεται ότι η ηλεκτρολυτική οξείδωση αποτελεί μια πολλά υποσχόμενη μέθοδο επεξεργασίας των άχρηστων φυτοφαρμάκων. Αποτελεί μία μέθοδο οικονομική (με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις), χωρίς απαίτηση σε ειδικά χημικά πρόσθετα, γρήγορη και εύκολη στον χειρισμό της. Χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητά της να επεξεργάζεται αποδοτικά τις υψηλές συγκεντρώσεις των άχρηστων φυτοφαρμάκων, είναι μη εκλεκτική και τα αποτοξικοποιεί σε μεγάλο βαθμό, δίνοντας τη δυνατότητα να ολοκληρωθεί η αποδόμησή τους μέσω βιολογικής επεξεργασίας τους.