«Μελέτη εμπλουτισμού προϊόντων άρτου και παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων με ω-3 λιπαρά οξέα»

Τίτλος έργου: «Μελέτη εμπλουτισμού προϊόντων άρτου και παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων με ω-3 λιπαρά οξέα».

Υπεύθυνος του έργου: Δρ. Γ. Ουζουνίδου

Συμμετέχοντες φορείς: ΧΡΥΣΑΦΗ ΑΒΕΕ, ΙΤΕΓΕΠ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Τροφίμων & Διατροφής

Έναρξη – Λήξη: 1/10/2012 – 30/9/2015

Φορέας χρηματοδότησης: ΓΓΕΤ-ΕΣΠΑ «Υποστήριξη Νέων και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης».

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 162.500,00 €

Προϋπολογισμός έργου για το ΙΤΑΠ: 33.500,00€.

Στα πλαίσια του έργου, το ΙΤ.Α.Π σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς, αφού ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση με την ανάλυση των πρώτων υλών και τη διαμόρφωση κατάλληλης συνταγής, με την οποία τα υπό εξέταση αρτοποιήματα είναι εμπλουτισμένα με ώ-3 λιπαρά οξέα με φυσικό τρόπο, πραγματοποιήθηκε οργανοληπτικός έλεγχος στο ΙΤΑΠ από έμπειρο προσωπικό.