Μελέτη των νέων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης, Παλλομένων Ηλεκτρικών Πεδίων και Οζονισμού και εφαρμογής τους στην βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας των Ελληνικών Προϊόντων από φρούτα και λαχανικά

Τίτλος έργου: Μελέτη των νέων Τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης, Παλλομένων Ηλεκτρικών Πεδίων και Οζονισμού και εφαρμογής τους στην βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας των Ελληνικών Προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013, της ΓΓΕΤ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων με ακρωνύμιο “HIPEFO” που πραγματοποιείται στο ΕΜΠ)

Συντονιστής έργου: Δρ. ΤΑΟΥΚΗΣ Π. ΕΜΠ (Τμήμα Χημικών Μηχανικών-Εργαστήριο Τεχνολογίας Τροφίμων)

Υπεύθυνος έργου για το ΙΤΑΠ: Δρ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έναρξη-Λήξη: 24/1/ 2014 –   30/10/ 2015

Συμμετέχοντες φορείς: Ε.Μ.Π., (Σχολή Χημ. Μηχανικών), ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΙΤΑΠ).

Φορέας χρηματοδότησης: Δράση ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, του ΕΣΠΑ 2007-2013 ,της ΓΓΕΤ του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων με ακρωνύμιο “HIPEFO”, ΓΓΕΤ.

Σκοπός του έργου: εφαρμογές των πιο πάνω τεχνολογιών (HP-PEF) στην αύξηση της απόδοσης χυμών φρούτων και ελαιών. Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται δοκιμές στο Πειραματικό Ελαιουργείο του Ινστιτούτου μας (παραγωγή ελαιολάδου) με τη χρήση ελαιοποιήσιμων ποικιλιών ελιάς (ποικιλίες: Κωρονεϊκη, Τσουνάτη και Καλαμών ), με σκοπό τη μελέτη της αύξησης της απόδοσης σε ελαιόλαδο και της βελτίωσης της ποιότητας του παραγομένου Παρθένου Ελαιόλαδου με τη χρήση τεχνολογιών, Υπερυψηλής Πίεσης (H.P) και Παλλομένων Ηλεκτρικών Πεδίων (PEF), τεχνολογίες που είναι εγκατεστημένες στο ΙΤΑΠ και στο ΕΜΠ.