ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ

Η μεταφορά τεχνογνωσίας και η εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων στη βιομηχανία τροφίμων γίνεται σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου.