«Μικροβιολογικός έλεγχος γραμμής Παραγωγής Ανάπτυξη HACCP». (ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)

Τίτλος έργου: «Μικροβιολογικός έλεγχος γραμμής Παραγωγής Ανάπτυξη HACCP». (ΚΟΥΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ).

 

Φορέας Υποβολής : ΕΥΡΟΚΛΥΔΩΝ ΕΠΕ.

Φορέας υλοποίησης: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων – ΙΤΕΓΕΠ

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Σαμαράς Φώτης.

Χρηματοδότηση: ΓΓΕΤ. (ΕΣΠΑ).

Προϋπολογισμός έργου για το ΙΤΕΓΕΠ: 7.000 €

Σκοπός του έργου: Σκοπός του προαναφερόμενου κουπονιού καινοτομίας είναι να προσδιορισθούν τα αίτια μικροβιολογικής επιμόλυνσης των προϊόντων που παράγει ο φορέας και η μεταφορά τεχνογνωσίας αντιμετώπισης των προβλημάτων. Επίσης η μελέτη και σύνταξη συστήματος HACCP.

Βαθμός υλοποίησης του έργου : Το προαναφερόμενο κουπόνι καινοτομίας υλοποιήθηκε σε ποσοστό 90% μέχρι το τέλος του έτους. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις του μικροβιακού φορτίου και το είδος των μικροοργανισμών που αιωρούνται στον ατμοσφαιρικό αέρα των χώρων παρασκευής και ωρίμανσης των προϊόντων που παράγει ο φορέας. Επίσης έγινε μελέτη και συντάχθηκε σύστημα HACCP. Σύμφωνα νε το τεχνικό δελτίο το έργο ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στις 20/1/2011 η προβλεπόμενη τεχνική έκθεση η οποία περιλαμβάνει προτάσεις για αντιμετώπιση του προβλήματος, μικροβιολογικής επιμόλυνσης των προϊόντων, και την οργάνωση συστήματος HACCP.

Το κουπόνι καινοτομίας έχει ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2012 και παραδόθηκε η προβλεπόμενη τεχνική έκθεση.

«Enhancement and preservation of quality and health promoting components in fresh fruit and vegetables ». E.C. COST Αction 924

Υπεύθυνος ΙΤΑΠ: (Δρ. Γ. Ουζουνίδου, Management Committee Member)

Συμμετέχουσες Χώρες: Austria, Belgium, Croatia, Denmark, Finland, France, United Kingdom, Germany, Greece, Hungary, Italy, Israel, The Netherlands, Norway, Poland, Slovenia, Spain, Switzerland

Σκοπός έργου: Δημιουργήθηκε ένα δίκτυο εργαστηρίων από εκπροσώπους διαφόρων χωρών που ασχολούνται με το αντικείμενο της προώθησης και διατήρησης της ποιότητας και της υγιεινής των φρέσκων φρούτων και των λαχανικών. Επιστήμονες από Ευρωπαϊκές και μη χώρες, δούλεψαν σε ομάδες εργασίας όπως: Βελτίωση των προϊόντων διατροφής στη ποιότητα, υγιεινή και ασφάλειας, Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί και metabolomics: βιοχημικές και φυσιολογικές συντεταγμένες, Εναλλακτικές μέθοδοι για αύξηση του χρόνου ζωής νωπών προϊόντων, Μη-καταστρεπτικές μέθοδοι για τη μέτρηση της ποιότητας των προϊόντων, Μαθηματικές συναρτήσεις ως εργαλείο ελέγχου ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής προϊόντων.

Πραγματοποιήθηκαν πολλές συναντήσεις για ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και αρκετά workshops σε διάφορες χώρες μέλη της δράσης 924 COST.