ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τομέας Έρευνας: Μοριακής Μικροβιολογίας Τροφίμων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΙΤΑΠ


Ο τομέας Μοριακής Μικροβιολογίας Τροφίμων έχει ως αντικείμενο την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων, την οικολογία των τροφίμων, την βιοποικιλότητα και ταξινόμηση των μικροοργανισμών, την μυκητολογία, τις αλληλεπιδράσεις των μικροοργανισμών, τροφίμων και εξοπλισμού βιομηχανιών τροφίμων, την γονιδιωματική, πρωτεομική και μεταβολομική των μικροοργανισμών, την φυσιολογία των μικροοργανισμών και τις εφαρμογές των μικροοργανισμών για ανάπτυξη νέων τροφίμων και εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν Βασικές Τεχνικές Μοριακής Βιολογίας, όπως PCR , RT – PCR , ανάλυση πρωτεϊνών, εφαρμογή τεχνικών ανεξάρτητων της καλλιέργειας. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέα περιστρέφονται γύρω από τους εξής βασικούς άξονες με επιμέρους αντικείμενα:

Α. μελέτη της οικολογίας των τροφίμων

  • παρακολούθηση μικροοργανισμών στα τρόφιμα και στην τροφική αλυσίδα,
  • πορεία εναρκτήριας καλλιέργειας κατά την παραγωγή και συντήρηση ενός τροφίμου
  • απουσία / παρουσία μικροοργανισμών

Β. μελέτη της φυσιολογίας των μικροοργανισμών των τροφίμων

  • παθογένεια παθογόνων μικροοργανισμών
  • ανταπόκριση συγκεκριμενών ειδών σε συνθήκες καταπόνησης
  • συμπεριφοράς των μικροοργανισμών σε τρόφιμα και περιβάλλοντα που σχετίζονται με τα τρόφιμα