ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας

Το εργαστήριο Μοριακής Μικροβιολογίας του ΙΤΑΠ καλύπτει ερευνητικές ανάγκες με αντικείμενο τον έλεγχο της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων με την χρήση μοριακής βιολογίας και γονιδιωματικής ανάλυσης. Με την μελέτη της οικολογίας των τροφίμων γίνεται παρακολούθηση μικροοργανισμών στα τρόφιμα και στην τροφική αλυσίδα, ενώ παράλληλα μπορεί να μελετηθεί η ανταπόκριση συγκεκριμενών ειδών σε συνθήκες καταπόνησης, η παθογένεια παθογόνων μικροοργανισμών καθώς και πορεία εναρκτήριας καλλιέργειας κατά την παραγωγή και συντήρηση ενός τροφίμου. Η γνώση αυτή επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση της προσαρμογής και συμπεριφοράς των μικροοργανισμών σε τρόφιμα και περιβάλλοντα που σχετίζονται με τα τρόφιμα και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της επιμόλυνσης των τροφίμων. Το εργαστήριο αυτό επίσης παρέχει σε ιδιώτες και επιχειρήσεις τις προαναφερόμενες μοριακές αναλύσεις.