Πίνακας κατάταξης επιλέξιμων προτάσεων για την ανάθεση 2 συμβάσεων μίσθωσης έργου που αφορά στην αριθμ. 2923/54972/19-12-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των προτάσεων της αριθμ. 2923/54972/19-12-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Ανάπτυξη νέων βιολειτουργικών τροφίμων και βελτίωση της ολικής ποιότητας παραδοσιακών προϊόντων γάλακτος με κατάλληλη διαχείριση της μικροβιακής τους οικολογίας», με ακρωνύμιο BIO TRUST και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00968, με MIS 5031797 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΙΙ). Έγκριση των πινάκων κατάταξης των επιλέξιμων προτάσεων και ανάθεση δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου. Έγκριση σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησής του.