Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος»

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος», ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ MilkSafe, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-02222, ΟΠΣ 5074548, στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ»,  με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (ΓΓΕΚ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).