Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο ερευνητή, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο FOSTER-xR

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με φυσικό πρόσωπο ερευνητή  για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο FOSTER-xR (The FoOd induStry of the digiTal Eranew practices in tRaining and skills development though Extended Reality (xR) – the “Project”), χρηματοδοτούμενο από ErasmusProgramme as per Grant Agreement number 2020-1-MT01-KA203-074234.