Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο  υλοποίησης του έργου με τίτλο «Χρήση ομικών τεχνολογιών για τον εμπλουτισμό του βρεφικού γάλακτος», με ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ MilkSafe, κωδικό Έργου Τ2ΕΔΚ-02222, ΟΠΣ 5074548, στο πλαίσιο του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020, της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ», με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους (ΓΓΕΤ) και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). Καταλητική ημερομηνία 23.7.2021 και ώρα 13:00 μμ.